پروفایل امین عسکری

امین عسکری مدیریت مالی
5 سال تجربه 0 پروژه کار کرده کرمان

برای یه مالیچی غیرممکن وجود نداره… 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید