پروفایل سيد اسحاق حسيني

سيد اسحاق حسيني تدوين گر
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده فارس

تدوين گر هستم تجربه کاری ۱ ماه 

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید