پروفایل جهانگیر نوروزی

جهانگیر نوروزی تایپیست
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز

انجام امور تایپ و تکمیل مقاله و ترجمه پذیرفته میشود

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید