پروفایل Mohammad taha Kargar

Mohammad taha Kargar گرافیست
1 سال تجربه 0 پروژه کار کرده بوشهر

من ۱۴ سالم هست و ۱ سال تجبه دارم

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید